You are here: Home » ข้อมูลการท่องเที่ยว » วัดอุโมงค์เชียงใหม่

วัดอุโมงค์เชียงใหม่

วัดอุโมงค์เชียงใหม่

วัดอุโมงค์เชียงใหม่

วัดอุโมงค์เชียงใหม่

วัดอุโมงค์เชียงใหม่ หรือ (อุโมงค์เถรจันทร์) ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นชื่อเรียกวัดเก่าแก่ที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย ปัจจุบันเป็นสวนปฏิบัติธรรมที่ได้รับความนิยมวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ รีสอร์ทเชียงใหม่ เพื่อสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ภูอิงฟ้ารีสอร์ท

วัดอุโมงค์เชียงใหม่ มีสถานที่สำคัญต่างๆ

– เสาหินอโศกจำลอง โดยเป็นเสาหินเก่าแก่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชมีความประสงค์จะเผยแพร่พระพุทธศานาได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นสัญญาลักษณ์

เสาหินอโศกจำลองวัดอุโมงค์ที่เชียงใหม่

เสาหินอโศกจำลองวัดอุโมงค์ที่เชียงใหม่

– พระเจดีย์ อายุกว่า 700 ปี เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม มีอิทธิพลจากศิลปะพม่าแบบพุกาม และพระพุทธรูปเก่าแก่ต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ยังมี หอธรรมโฆษณ์ที่ถือเป็นคลังปัญญาและร้านหนังสือที่รวบรวบผลงานของพระอาจารย์ชื่อดังไว้มากมาย

ใส่ความเห็น